Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ

IRMA_SYS OPIA

Get it on Google Play
H εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Andoid στο Google Play.

Έκδοση κειμένου 01 / 1-2-2018

Δείτε την σχετική καταχώρηση στο eip-agri | Check out the relevant registration at eip-agri

Βασικές πληροφορίες

Η εφαρμογή IRMA_SYS ΟΡΙΑ έχει αναπτυχθεί από την Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ με σκοπό να διευκολύνει την εκτίμηση των ποσοτήτων νερού για άρδευση με βάση την προσέγγιση που περιγράφεται στην Υπουργική απόφαση Αριθ. Φ.16/6631 (ΦΕΚ Β' 428 2/6/1989) "Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση". Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη μέθοδο των Blaney και Criddle. Το 1992, εκδόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας (νυν ΥΠΑΑΤ), το έγγραφο "Εκσυγχρονισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού των αναγκών των φυτών σε νερό που χρησιμοποιείται στις γεωργοτεχνικές μελέτες των εγγειοβελτιωτικών έργων και προσαρμογή στις Ελληνικές συνθήκες" (Αρ. Πρωτ. 120.344 11/2/1992), το οποίο πρότεινε τη χρήση νεότερων μεθόδων.

Τα "Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων της Ελλάδας" που έχουν συνταχθεί και πρόσφατα αναθεωρηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, περιλαμβάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις στοιχεία (κυρίως καλλιεργητικούς συντελεστές) σχετικά με τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό.

Σήμερα, η γενικότερα αποδεκτή προσέγγιση εκτίμησης των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό είναι η μέθοδος Penman-Monteith, η οποία περιγράφεται στην τεχνική αναφορά άρδευσης Νο 56 του FAO. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ως εναλλακτική λύση -σε περίπτωση περιορισμών στα δεδομένα-, η μέθοδος Hargreaves-Samani. Και οι δύο αυτές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα με χρήση του λογισμικού FAO CropWat. Κλιματικά στοιχεία για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι διαθέσιμα από διάφορους φορείς, ενδεικτικά αναφέρεται η σελίδα κλιματολογίας και ο "Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας 1971-2000" της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Χρυσοί χορηγοί 2018

Scientact Idator LANDCO

Χρήση της εφαρμογής - Οδηγίες

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής (Εικόνα 1) εμφανίζονται τα εξής πεδία επιλογών:

Πατώντας στο κόκκινο ερωτηματικό, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για εμάς και την εφαρμογή καθώς και σύνδεσμο προς την διαδικτυακή σελίδα υποστήριξης της εφαρμογής (Περισσότερα).

Για να εμφανιστεί η εκτίμηση της ελάχιστης και μέγιστης απαιτούμενης ποσότητας νερού για άρδευση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Fig.01
Εικόνα 1: Αρχική οθόνη εφαρμογής

Fig.02
Εικόνα 2: Περισσότερες πληροφορίες

Βήμα 1ο: Επιλογή περιοχής (Εικόνα 3)

Οι περιοχές ταυτίζονται με τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Η αρίθμηση των υδατικών διαμερισμάτων (1, 2 κοκ) εμφανίζεται σε παρένθεση δεξιά από την ονομασία του.

Fig.03
Εικόνα 3: Επιλογή περιοχής - υδατικού διαμερίσματος

Fig.03a
Εικόνα 3α: Υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Βήμα 2ο: Επιλογή καλλιέργειας (Εικόνα 4)

Οι καλλιέργειες είναι ταξινομημένες αλφαβητικά και σε οκτώ κατηγορίες σύμφωνα με τις υδατικές απαιτήσεις του κάθε είδους. Η κατηγορία στην οποία ανήκουν (Ι, ΙΙ κοκ) εμφανίζεται σε παρένθεση δεξιά από την καλλιέργεια. Η κατηγορία Ι (Εσπεριδοειδή, Ελιές και Αμπέλια) έχει τις λιγότερες απαιτήσεις, ενώ η κατηγορία VIII (Ρύζι) έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης. Σημειώνεται ότι η καλλιέργεια "Γρασίδα" που αναφέρεται στην ΚΥΑ του 1989 αναφέρεται στην εφαρμογή ως "Γρασίδια".

Fig.04
Εικόνα 4: Επιλογή καλλιέργειας

Βήμα 3ο: Επιλογή μεθόδου άρδευσης (Εικόνα 5)

Επιλέγουμε την μέθοδο που χρησιμοποιούμε για άρδευση. Οι τρεις μέθοδοι είναι ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά βαθμού απόδοσης, ως εξής:

Fig.05
Εικόνα 5: Επιλογή μεθόδου άρδευσης

Fig.05a

Fig.05a

Fig.05a
Εικόνα 5α: Μέθοδοι άρδευσης στον αγρό. Ενδεικτικές εικόνες συστημάτων με σταγόνες ή μικροεκτοξευτές, με τεχνητή βροχή και με επιφανειακή άρδευση.

Βήμα 4ο: Επιλογή μεγέθους συλλογικού δικτύου άρδευσης (Εικόνα 6)

Επιλέγουμε το μέγεθος του συλλογικού δικτύου άρδευσης, ώστε στη συνέχεια (βλ. Βήμα 6ο) να επιλέξουμε το ποσοστό απωλειών κατά τη μεταφορά του αρδευτικού νερού στο αγροτεμάχιο. Υπάρχουν τρεις επιλογές με την πρώτη να αφορά αγροτεμάχια που δεν βρίσκονται εντός συλλογικού δικτύου άρδευσης και λαμβάνουν νερό π.χ. από γεώτρηση και τις υπόλοιπες να αφορούν δίκτυα μικρότερα ή μεγαλύτερα από 1000 στρέμματα.

Fig.06
Εικόνα 6: Επιλογή μεγέθους συλλογικού δικτύου άρδευσης

Βήμα 5ο: Επιλογή τύπου αγωγού μεταφοράς νερού (Εικόνα 7)

Επιλέγουμε τον τύπο του αγωγού μεταφοράς νερού ώστε στη συνέχεια (βλ. Βήμα 6ο) να επιλέξουμε το ποσοστό απωλειών κατά τη μεταφορά του αρδευτικού νερού στο αγροτεμάχιο.

Στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχουμε επιλέξει: Μικρό δίκτυο άρδευσης ή Μεγαλύτερο από 1000 στρέμματα, εμφανίζεται η επιλογή του τύπου αγωγού μεταφοράς.Υπάρχουν δύο επιλογές: Ανοικτή διώρυγα ή Κλειστός αγωγός.

Στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχουμε επιλέξει: Χωρίς δίκτυο άρδευσης, οι απώλειες μεταφοράς θεωρούνται μηδενικές.

Fig.07
Εικόνα 7: Επιλογή τύπου αγωγού μεταφοράς νερού

Fig.07a

Fig.07a
Εικόνα 7α: Τύποι αγωγών μεταφοράς νερού. Ενδεικτικές εικόνες δικτύου με κλειστούς αγωγούς και δικτύου με ανοικτές διώρυγες.

Βήμα 6ο: Επιλογή ποσοστού απωλειών νερού κατά τη μεταφορά (Εικόνα 8)

Οι απώλειες μεταφοράς αφορούν την ποσότητα νερού που χάνεται κατά την μεταφορά του στο αγροτεμάχιο. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτούμενες ποσότητες νερού άρδευσης αυξάνονται ανάλογα με την αύξηση του ποσοστού απωλειών μεταφοράς.

Στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχουμε επιλέξει: Ανοιχτή διώρυγα, οι απώλειες μεταφοράς μπορούν να κυμανθούν από 0% έως 10% (Εικόνα 8). Η επιλογή αποτελεί εκτίμηση των απωλειών.

Στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχουμε επιλέξει: Κλειστό αγωγό, οι απώλειες μεταφοράς μπορούν να κυμανθούν από 0% έως 5% (Εικόνα 8). Η επιλογή αποτελεί εκτίμηση των απωλειών.

Η προκαθορισμένη τιμή των απωλειών μεταφοράς είναι 0% και στις δύο περιπτώσεις.

Fig.08
Εικόνα 8: Επιλογή ποσοστού απωλειών μεταφοράς με ανοικτή διώρυγα (0-10%) και μεταφοράς με κλειστό αγωγό (0-5%)

Βήμα 7ο (προαιρετικό): Επιλογή της ημέρας έναρξης και λήξης της περιόδου άρδευσης (Εικόνα 9)

Μπορούμε να μεταβάλλουμε την έναρξη και τη λήξη της περιόδου άρδευσης, επιλέγοντας τις αντίστοιχες ημέρες του Απριλίου και του Σεπτεμβρίου. Η εφαρμογή στη συνέχεια προσαρμόζει ανάλογα τις ποσότητες νερού που εφαρμόζονται τους συγκεκριμένους μήνες.

Fig.09
Εικόνα 9: Μεταβολή της έναρξης και της λήξης της αρδευτικής περιόδου

Τελικό αποτέλεσμα και λήψη δεδομένων (Εικόνα 10)

Τα όρια δίνονται ανά μήνα αλλά και για το σύνολο της περιόδου (άθροισμα κάτω από τους μήνες) σε m3/στρέμμα (1 m3/στρέμμα = l/m2 = mm).

Μπορεί να γίνει λήψη των αποτελεσμάτων μέσω email (Εικόνα 10).

Fig.10
Εικόνα 10: Αποτελέσματα

Αλλάζοντας οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραμέτρους γίνεται επανυπολογισμός των ορίων και έτσι μπορείτε π.χ. να συγκρίνετε τις απαιτήσεις σε νερό στην περίπτωση επιφανειακής άρδευσης και άρδευσης με σταγόνες ή μικροεκτοξευτήρες

Αποποίηση ευθύνης- όροι χρήσης - δήλωση εχεμύθειας

  1. Ο χρήστης της παρούσας εφαρμογής αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη.
  2. Σε καμία περίπτωση η Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της εφαρμογής. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται (πρωτογενώς ή μετά από υπολογισμούς) από την παρούσα εφαρμογή αλλά και των πληροφοριών που τη συνοδεύουν στις συνδεδεμένες με αυτή ιστοσελίδες.
  3. Η Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα συνεχίσει να λειτουργεί απεριόριστα ή ότι τυχόν λάθη στη λειτουργία της θα διορθωθούν. Ακόμη διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ανανέωση της εφαρμογής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  4. Η εφαρμογή αυτή διατίθενται αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση της, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια της Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ.
  5. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης των χρηστών από την Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ.
  6. Η Καλές Αγροτικές Πρακτικές ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους διάθεσης και λειτουργίας της εφαρμογής οποιαδήποτε στιγμή αυτό κριθεί σκόπιμο.